O nas

Kancelaria Jakubowski Pluta i Wspólnicy istnieje od ponad 20 lat.

About Us

The Jakubowski Pluta and Partners law firm has existed for more than 20 years.

Mamy szczególne doświadczenie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa prasowego i mediów, reklamy oraz ochrony dóbr osobistych, w tym także w zakresie wykorzystywania wizerunku do celów komercyjnych.

We have extensive experience in handling cases involving copyrights, press law and the media, advertising and protection of personal rights, including also the use of a person’s image for commercial purposes.

O nas

Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. P. istnieje od 1992 roku.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Wśród jej klientów są przedsiębiorstwa zagraniczne, polskie spółki i jednoosobowi przedsiębiorcy.

Kancelaria należy do Consilium Iuris, Europejskiego Zgromadzenia Interesów Gospodarczych, zrzeszającego prawników, doradców podatkowych i audytorów oraz Iusful European Legal Network, międzynarodowej sieci kancelarii prawnych.

W latach 2009-2012 nasza kancelaria znalazła się w gronie kancelarii rekomendowanych przez prestiżowe wydawnictwo The Legal 500 w zakresie prawa własności intelektualnej.Janusz Jakubowski i Krzysztof Pluta

About us

Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. P. 
has existed since 1992.

Our law firm provides legal assistance within the scope of the broadly defined commercial law. Our clients include foreign enterprises, Polish companies and one-man enterprises.

Our law firm is a part of the Consilium Iuris, a European Economic Interest Grouping, that associates lawyers, tax advisors and auditors, as well as a part of ISUFUL European Legal Network – an international network of law firms.

During the years 2009-2012 our firm was listed among the law firms recommended by the prestigious The Legal 500 publication with respect to intellectual property rights.Janusz Jakubowski and Krzysztof Pluta


Oferta

Oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej w zakresie prawa gospodarczego.

Offer

We offer comprehensive legal assistance in the area of commercial law.

Mamy szczególne doświadczenie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa prasowego i mediów, reklamy oraz ochrony dóbr osobistych, w tym także w zakresie wykorzystywania wizerunku do celów komercyjnych.

We have extensive experience in handling cases involving copyrights, press law and the media, advertising and protection of personal rights, including also the use of a person’s image for commercial purposes.

Oferta

Gwarantujemy nie tylko pomoc prawną w konkretnych sprawach, ale też kompleksową, stałą obsługę prawną związaną z funkcjonowaniem firmy oraz prowadzoną działalnością.

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną w formie porad i konsultacji prawnych, pisemnych opinii prawnych, wyjaśnień co do stosowania prawa oraz sporządzania dokumentów, a także reprezentowania przed sądami, organami administracji oraz wobec innych osób.

PRAWO AUTORSKIE, DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Dwudziestoletnia współpraca z twórcami i artystami oraz ich menedżerami, a także z promotorami i organizatorami festiwali, koncertów i widowisk, z producentami audio-wideo i wydawcami muzycznymi pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenia w obszarach, gdzie prawo autorskie styka się z nowoczesnym rynkiem dóbr i usług kultury oraz praktyką obrotu gospodarczego.

Ważne miejsce zajmuje w naszej praktyce również problematyka zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, tak istotna dla wielu twórców i artystów, ale także dla przedsiębiorców korzystających z utworów i innych przedmiotów ochrony prawa własności intelektualnej.

Wiedzę z zakresu prawa autorskiego oraz zdobyte doświadczenie wykorzystujemy przy tworzeniu projektów umów, udzielając porad i opinii prawnych oraz w bogatej praktyce procesowej, stanowiącej istotny obszar naszej aktywności zawodowej.

PRAWO PRASOWE, MEDIA

Od kilkunastu lat świadczymy pomoc prawną dla znaczących na rynku mediów wydawców prasy drukowanej i internetowej. W poprzednich latach zdobyliśmy także doświadczenie w obsłudze nadawców radiowych. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących rejestracji tytułów prasowych, spraw związanych z działalnością redakcji, w szczególności dotyczących swobody wypowiedzi, sprostowań prasowych, publikacji reklam i roszczeń, mogących powstać w związku z działalnością prasową lub inną działalnością, polegającą na publikowaniu informacji lub twórczości, na przykład w internecie.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Oferujemy pomoc prawną wspartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym we współpracy z wydawcami prasy, osobami powszechnie znanymi i agencjami reklamowymi, w zakresie swobody wypowiedzi prasowej, swobody wypowiedzi twórczej, ochrony dobrego imienia, prawa do prywatności, ochrony wizerunku, komercyjnego wykorzystania imienia i nazwiska oraz wizerunku w kampanii reklamowej.

REKLAMA

Reklama to dziedzina biznesu stanowiąca szczególne wyzwanie dla prawnika. Wymaga bowiem wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu prawa autorskiego, prasowego, ochrony dóbr osobistych, ale także ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego oraz szeregu regulacji, rozproszonych w różnych aktach normatywnych, takich jak prawo farmaceutyczne czy ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Trwająca już kilkanaście lat współpraca z agencjami reklamowymi i ich kontrahentami pozwoliła nam poznać potrzeby uczestników rynku reklamy i zdobyć cenne doświadczenia, pozwalające unikać wielu pułapek i ryzyka, związanych z działalnością reklamową i promocyjną.

Oprócz przygotowywania projektów umów o świadczenie usług reklamowych i obsługi mediowej oraz umów niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej realizacji kampanii reklamowych, tworzymy także projekty regulaminów konkursów oraz loterii promocyjnych, programów sprzedaży premiowej oraz udzielamy pomocy w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnych.

PROCESY SĄDOWE

Oferujemy pomoc prawną w sprawach cywilnych i gospodarczych, polegającą na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w szczególności dotyczących ochrony dóbr osobistych, praw autorskich, publikacji sprostowań prasowych oraz spraw związanych z bieżącą działalnością gospodarczą – umów o świadczenie usług, umów o dzieło, umów najmu itp., a także spraw z zakresu prawa pracy.

PRAWO SPÓŁEK i PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

W ramach współpracy z klientami nie tylko udzielamy pomocy w zakresie należytego wypełnienia wymogów formalnych przy podejmowaniu działalności gospodarczej, ale, korzystając z długoletniego doświadczenia, pomagamy im również dokonać wyboru formy organizacyjno-prawnej, najbardziej odpowiedniej dla określonego rodzaju i skali planowanej działalności oraz, w przypadku spółek, właściwie uregulować wewnętrzne stosunki pomiędzy wspólnikami. w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej doradzamy i udzielamy pomocy we właściwym wypełnianiu obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Posiadamy także duże doświadczenie oraz oferujemy usługi w zakresie tworzenia fundacji i stowarzyszeń oraz ich późniejszej obsługi i udzielaniu pomocy w zakresie wypełniania obowiązków, wynikających z przepisów prawa.

Offer

We guarantee not only legal assistance in specific cases, but also a comprehensive, constant legal service related to running a company or the business activity conducted.

Our clients are offered legal assistance in the form of legal advice and consultations, written legal opinions, explanations concerning the application of the law and the drawing up of documents, as well as representation before courts, administration authorities and other persons.

COPYRIGHT, ARTISTIC ACTIVITY

Twenty years of collaboration with composers and artists, their managers, and also with promoters and organisers of festivals, concerts and shows, with audio-video producers and music publishers have allowed us to gain much experience in the areas in which the copyright law meets the modern market of cultural goods and services and the trading practice.

Collective management of copyrights and related rights, so important not only to the composers and artists, but also to the entrepreneurs using their works and other items protected by the intellectual property rights, is also an important element of our practice.

Our knowledge of the copyright law and the experience obtained are used when drafting agreements, providing advice and legal opinions, and in our frequent court appearances, which are an important part of our professional activity.

PRESS LAW, THE MEDIA

For a dozen or so years now we have been providing legal assistance to important printed and online press publishers. Earlier we also gained experience in working with radio broadcasters. We provide legal assistance in cases concerning registration of press titles, cases related to running an editor’s office, and in particular those pertaining to the freedom of expression, publishing corrections and advertisements, as well as cases related to claims that may arise in connection with press or other activity consisting in publishing information or artistic works, e.g. online.

PROTECTION OF PERSONAL RIGHTS

We offer legal assistance supported by many years of experience gained in collaboration with press publishers, celebrities and advertising agencies regarding the freedom of expression in the press, freedom of artistic expression, protection of good name, the right to privacy, protection of personal image, commercial use of the first and last names, as well as the image in an advertising campaign.

ADVERTISING

Advertising is a branch of business that constitutes a special challenge to lawyers. It requires knowledge and experience related not only to the copyright law, the press law, the personal rights protection law, but also the personal information protection law, the law on counteracting unfair competition, the consumer law, and numerous other regulations spread in various normative acts, such as the pharmaceutical law or the act on upbringing in sobriety and alcoholism prevention.

A dozen or so years of collaboration with advertising agencies and their contractors has allowed us to recognise the needs of the advertising market’s actors and gain valuable experience enabling us to avoid many traps and risks related to the advertising and promotional activities.

Apart from drafting agreements on the provision of advertising services and media support or the agreements essential for correct and safe performance of advertising campaigns, we also draft rules for competitions and promotional lotteries, premium sales programmes, and we also provide assistance in applying for permits to carry out promotional lotteries.

COURT TRIALS

We offer legal assistance in civil and economic cases, consisting in representing our clients in court disputes before common courts of law and before the Supreme Court. We have experience in handling court trials, and in particular those pertaining to the protection of personal rights, copyrights, publication of press corrections, and cases related to ongoing business activity: agreements on service provision, specific task contracts, lease agreements etc., and also labour law cases.

COMMERCIAL COMPANIES LAW AND BUSINESS ACTIVITY LAW, FOUNDATIONS AND ASSOCIATIONS

While working with our clients we not only assist them in meeting correctly the formal requirements when starting a business activity, but also, relying on our long-term experience, we help them to select the organisational and legal form of the company that will best match the specified type and scale of the activity planned and, in the case of companies, to correctly regulate the internal relationships between partners. In the course of our clients’ business activity we advise and assist them in the correct performance of their duties stipulated in the Code of commercial companies and the act on freedom of business activity.
We also have significant experience and we offer our services in creating foundations and associations, running them and helping to meet the statutory obligations.

Zespół

Pracownicy Kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy to doświadczeni specjaliści. 

Our team

Employees of Jakubowski Pluta and Partners are experienced specialists. 

Wysokie kwalifikacje sprawiają, że prawnicy pracujący w kancelarii są godni zaufania.

Their high qualifications make them trustworthy.

Zespół

Our team

Janusz Jakubowski
radca prawny
partner w kancelarii
legal advisor
partner
Krzysztof Pluta
radca prawny
partner w kancelarii
legal advisor
partner
Dorota Kowalska
radca prawny
legal advisor
Piotr Andrzej Lipka
radca prawny
legal advisor
Rafał Borkowski
adwokat
radca prawny
solicitor
legal advisor
Joanna Cyngott
prawnik
lawyer
Paweł Mucha
radca prawny
legal advisor
Magdalena Andrzejuk
manager biura
office manager
partner
Jerzy Bukowicz
pracownik administracyjny
administrative employee
Janusz Jakubowski

radca prawny od 1992 r.
partner w kancelarii od 1993 r.

legal advisor since 1992
partner since 1993

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

2005 r. – 2006 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2003 r. – 2004 r. Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

1999 r. – 2000 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1991 r. – 1992 r. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 1992 r. egzaminem radcowskim.

1989 r. – 1991 r. Aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, ukończona w 1991 r. egzaminem sędziowskim.

1984 r. – 1989 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie autorskim, prasowym, reklamy oraz ochrony dóbr osobistych. Współpracuje z twórcami i artystami wykonawcami oraz ich menadżerami, producentami audiowizualnymi, wydawnictwami fonograficznymi, wydawcami muzycznymi oraz promotorami i organizatorami koncertów i festiwali muzycznych.
Od 20-lat w pracy zawodowej ma stały kontakt z rynkiem muzycznym, audiowizualnym, a także mediów i reklamy. Dzięki temu doskonale zna rolę i znaczenie sprawnych i przejrzystych systemów zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ważne miejsce w jego dorobku odgrywa znajomość specyfiki i mechanizmów funkcjonowania zbiorowego zarządu takimi prawami.
Od roku 2011 jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego SARA przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, a także arbitrem i wiceprezesem Sądu Polubownego Związku Producentów Audio Video.

2005 – 2006 Postgraduate studies in the Internet law at the Institute of Intellectual Property Law at the Jagiellonian University in Kraków.

2003 – 2004 Postgraduate Course in European Law at the Adam Mickiewicz University in Poznań.

1999 – 2000 Postgraduate studies in the copyright law, the press law and the advertising law at the Institute of Intellectual Property Law at the Jagiellonian University in Kraków.

1991 – 1992 Solicitor’s training at the District Chamber of Legal Counsel in Warsaw, completed in 1992 with the bar exam.

1989 – 1991 Judge’s training at the Provincial Court of Law in Warsaw, completed in 1991 with the judge exam.

1984 – 1989 Full-time course at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

He specializes in copyright, press, advertising and personal rights protection law. He co-operates with creators and performers as well as with their managers, audiovisual producers, phonographic companies, music publishers and promoters and concert and music festival organizers.
During the last 20 years of his career, he has constantly remained in touch with music, audiovisual, media and advertising markets. Owing to this fact, he perfectly understands the role and the importance of efficient and transparent copyright and related rights management systems. His knowledge of the specificities and mechanisms of collective administration of such rights plays an important part in his achievements.
Since 2011, he has been an arbitrator of the SARA Audiovisual Market Arbitration Court of the Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce, as well as an arbitrator and vice-president of the Arbitration Court of the Polish Society of the Phonographic Industry.

janusz.jakubowski@jakubowski-pluta.pl
Krzysztof Pluta

radca prawny od 1992 r.
partner w kancelarii od 1993 r.

legal advisor since 1992
partner since 1993

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

2005 r. – 2006 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2003 r. – 2004 r. Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

1999 r. – 2000 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1991 r. – 1992 r. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 1992 r. egzaminem radcowskim.

1989 r. – 1991 r. Aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, ukończona w 1991 r. egzaminem sędziowskim.

1984 r. – 1989 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie prasowym i cywilnym, w szczególności w procesach sądowych o ochronę dóbr osobistych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa reklamy, wykorzystania i ochrony wizerunku oraz umów wdrożeniowych w branży IT. Prowadzi wykłady z prawa gospodarczego dla lekarzy w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

2005 – 2006 Postgraduate studies in the Internet law at the Institute of Intellectual Property Law at the Jagiellonian University in Kraków.

2003 – 2004 Postgraduate Course in European Law at the Adam Mickiewicz University in Poznań.

1999 – 2000 Postgraduate studies in the copyright law, the press law and the advertising law at the Institute of Intellectual Property Law at the Jagiellonian University in Kraków.

1991 – 1992 Solicitor’s training at the District Chamber of Legal Counsel in Warsaw, completed in 1992 with the bar exam.

1989 – 1991 Judge’s training at the Provincial Court of Law in Warsaw, completed in 1991 with the judge exam.

1984 – 1989 Full-time course at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

He specialises in the press and the civil law, and in particular in the lawsuits pertaining to the protection of personal rights. He also has many years of experience in the advertising law, the use and protection of a person’s image and implementation agreements in the IT industry. He delivers lectures on the economic law for doctors at the Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw.

krzysztof.pluta@jakubowski-pluta.pl
Dorota Kowalska

radca prawny od 2010r.

legal advisor since 2010

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

2011 r. – 2012 r.
Studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2006 r. – 2010 r.
Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie,
ukończona w 2010 r. egzaminem radcowskim.

1994 r. – 1999 r.
Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz cywilnym,
w tym prawie własności intelektualnej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych
i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

2011 – 2012
Postgraduate studies in the intellectual property law at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.


2006 – 2010
Solicitor’s training at the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw, completed in 2010 with the bar exam.


1994 – 1999
Full-time course at the Faculty of Law and Administration at the University of Szczecin.


She specialises in the commercial and the civil law, including the intellectual property law.
She has many years of experience in working with domestic and foreign business entities.

dorota.kowalska@jakubowski-pluta.pl
Piotr Andrzej Lipka

radca prawny od 2012 r.

legal advisor since 2012

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

2007 r. – 2011 r. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 2012 r. egzaminem radcowskim.

2001 r. – 2006 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie prasowym i cywilnym, w szczególności w procesach sądowych o ochronę dóbr osobistych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa reklamy oraz prawa własności intelektualnej.

2007 – 2011 Solicitor’s training at the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw, completed in 2012 with the bar exam.

2001 – 2006 Full-time course at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

He specialises in the press and the civil law, and in particular in the lawsuits pertaining to the protection of personal rights. He also has many years of experience in the advertising law and the intellectual property law.

piotr.lipka@jakubowski-pluta.pl
Rafał Borkowski

adwokat od 2011 r.
radca prawny od 2012 r.

solicitor since 2011
legal advisor since 2012

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

2011 r. – 2012 r. Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2007 r. – 2011 r. Aplikacja adwokacka przy ORA w Warszawie, ukończona w 2011 r. egzaminem adwokackim

2001 r. – 2006 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa procesowego cywilnego i administracyjnego oraz prawa spółek handlowych. Specjalizuje się także w prawie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Posiada również praktykę w zakresie prawa farmaceutycznego.

2011 – 2012 Postgraduate intellectual property law studies at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

2007 – 2011 Solicitor’s training at the District Bar Council in Warsaw completed in 2011 with a bar exam.

2001 – 2006 Full-time course at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, completed with honours.

He has extensive experience in the civil and administrative procedural law and the law of commercial companies. He also specialises in the intellectual property law and the protection of personal information. He also has experience in dealing with the matters connected to the pharmaceutical law.

rafal.borkowski@jakubowski-pluta.pl
Paweł Mucha

radca prawny

legal advisor

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

2010 r. – 2014 r. Aplikacja radcowska w OIRP w Lublinie, ukończona w 2014 r. egzaminem radcowskim

2010 r. Aplikacja radcowska przy OIRP w Lublinie.

2005 r. – 2010 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego.

2010 – 2014 Solicitor’s training at the District Chamber of Legal Advisers in Lublin, completed in 2014 with the bar exam.

2010 Solicitor’s training at the District Chamber of Legal Advisers in Lublin.

2005 – 2010 Full-time course at the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

He mainly handles the cases related to the copyright law, the advertising law, the civil law, and the economic law.

pawel.mucha@jakubowski-pluta.pl
Joanna Cyngott

prawnik

lawyer

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

2009 r. – 2010 r. Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego.

2001 r. – 2006 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie autorskim, w szczególności w zagadnieniach związanych z działaniem rynku fonograficznego. Posiada także doświadczenie w zakresie prawa reklamy oraz wykorzystania i ochrony wizerunku.

2009 – 2010 Postgraduate intellectual property law studies at the University of Warsaw.

2001 – 2006 Full-time course at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

She specialises in the copyright law, and in particular in the issues related to the operation of the music market. She also has experience in the advertising law, as well as the use and protection of personal image.

joanna.cyngott@jakubowski-pluta.pl
Magdalena Andrzejuk

manager biura

office manager

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

2014r.-obecnie Studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierunek finanse i rachunkowość

2006r.-2011r. Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierunek prawo

2014r.-present BA studies at the Faculty of Economics at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, major finance and accounting

2006r.-2011r. MA studies at the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, major law

magdalena.andrzejuk@jakubowski-pluta.pl
Jerzy Bukowicz

pracownik administracyjny

administrative employee

Dla kancelarii pracuje od 1997. Zajmuje się wsparciem logistycznym i organizacyjnym.

He has worked for our law firm since 1997. He is responsible for logistics and organisational support.

Wiadomości

Aktualne informacje na temat Kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy.

News

The latest information about Jakubowski Pluta and Partners.

Konferencje, relacje prasowe, ważne wydarzenia.

Conferences, press releases, important events.

Wiadomości

25-11-2014

Mecenas Krzysztof Pluta reprezentował tygodnik „Polityka” w procesie z byłym ministrem sprawiedliwości Andrzejem Czumą

Po 5 latach wygraną dla "Polityki" w I instancji zakończył się proces o ochronę dóbr osobistych z byłym ministrem sprawiedliwości Andrzejem Czumą. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronach: http://biznes.pl/magazyny/polityka-wygrala-proces-z-bylym-ministrem-sprawiedliwosci-andrzejem-czuma/1g5ly http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/47197,Polityka-wygrala-z-bylym-ministrem-sprawiedliwosci-Andrzejem-Czuma

20-10-2014

Mecenas Janusz Jakubowski jako prowadzący Warsztaty Prawne- prawo autorskie- Edycja I w Fabryce Trzciny

21 października przy współpracy Verge Sound, Smart Management oraz Fabryki Trzciny mecenas Janusz Jakubowski poprowadzi I Edycję Warsztatów Prawnych poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego i jego praktycznego stosowania.

Pierwsze z cyklu spotkanie poświęcone zostanie omówieniu podstawowych pojęć prawa autorskiego. Poruszone zostaną kwestie dotyczące treści praw autorskich majątkowych oraz osobistych. Przybliżone zostaną także prawa zależne, w szczególności poprzez omówienie warunków korzystania z rozpowszechniania opracowywania cudzego utworu. Słuchaczom przedstawione zostaną także wstępne zagadnienia dotyczące umów prawnoautorskich.

14-10-2013

Mec. Tomasz Nawrot zwycięzcą IX Regat o Puchar Dziekana OIRP

Za zwycięstwo w IX Regatach o Puchar Dziekana OIRP mecenas Tomasz Nawrot otrzymał w nagrodę „Serwis Prawniczy LexisNexis Lexis.pl”.

15-05-2013

Nagroda dla Mec. Janusza Jakubowskiego i Kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy

Mecenas Janusz Jakubowski, wspólnie z Kancelarią Jakubowski Pluta i Wspólnicy, otrzymał złotą płytę od Polskiego Stowarzyszenia Wydawców Muzycznych.

04-01-2013

Świętujemy 20-lecie istnienia Kancelarii

W styczniu 2013 roku Kancelaria rozpoczęła 21 rok działalności.
Dziękujemy wszystkim klientom i współpracownikom za okazanie zaufania.

News

25-11-2014

A legal adviser Krzysztof Pluta represented the weekly magazine „Polityka” in the legal proceedings against the former Minister of Justice Andrzej Czuma.

After 5 years, "Polityka" won the legal proceedings in the Court of First Instance over protection of personal property against the former Minister of Justice Andrzej Czuma. For more information see: http://biznes.pl/magazyny/polityka-wygrala-proces-z-bylym-ministrem-sprawiedliwosci-andrzejem-czuma/1g5ly http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/47197,Polityka-wygrala-z-bylym-ministrem-sprawiedliwosci-Andrzejem-Czuma

20-10-2014

Mr. Janusz Jakubowski, a legal adviser as a trainer of Legal Workshop – copyright law – First Edition in Fabryka Trzciny

On October 21 in cooperation with the Verge Sound, Smart Management and Fabryka Trzciny Mr. Janusz Jakubowski will lead the Fisrt Ediditon of Legal Workshop related to copyright law issues and its practical application.

The first in a series of meetings will be related to discussion on the basic concepts of copyright law. The issues relating to the copyright content and moral rights will be raised. In the course of workshop the matter of related rights will be brought up, especially by discussing the conditions of disseminating the work derived from another author's work. Listeners will also be presented with the initial issues relating to copyright law contracts.

14-10-2013

Tomasz Nawrot won the 9th Regatta for the District Chamber of Legal Advisers' Dean's Cup.

For his victory in the 9th Regatta for the District Chamber of Legal Advisers' Dean's Cup Mr. Tomasz Nawrot, a legal advisor, was awarded LexisNexis's legal advice website Lexis.pl.

15-05-2013

Award for Mr Janusz Jakubowski and the Jakubowski Pluta and Partners Law Firm.

Mr Janusz Jakubowski, together with the Jakubowski Pluta and Partners law firm,
received a gold record from the Polish Music Publishers Association.

04-01-2013

We are celebrating our 20th anniversary!

In January 2013 our law firm began its 21st year of operation.
We would like to thank all our clients and collaborators for their trust.

Kontakt

Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Contact

Jakubowski Pluta and Partners Law Firm.

Skontaktuj się z nami.

Contact us.

Kontakt

Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Al. Jerozolimskie 65/79
Centrum Lim, 19 piętro
00-697 Warszawa


godziny otwarcia:
pon.-pt. godz. 9:00 - 17:00

tel: +48 22 630 69 00
fax: +48 22 630 69 11

e: kancelaria@jakubowski-pluta.pl

Contact

Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Al. Jerozolimskie 65/79
LIM CENTER, 19 piętro
00-697 Warszawa


business hours:
Monday-Friday 9:00 - 17:00

tel: +48 22 630 69 00
fax: +48 22 630 69 11

e: kancelaria@jakubowski-pluta.pl