Kancelaria Jakubowski Pluta i Wspólnicy
istnieje od ponad 20 lat.

Mamy szczególne doświadczenie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa prasowego i mediów, reklamy oraz ochrony dóbr osobistych, w tym także w zakresie wykorzystywania wizerunku do celów komercyjnych.

Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. P. istnieje od 1992 roku.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Wśród jej klientów są przedsiębiorstwa zagraniczne, polskie spółki i jednoosobowi przedsiębiorcy.

Kancelaria należy do Consilium Iuris, Europejskiego Zgromadzenia Interesów Gospodarczych, zrzeszającego prawników, doradców podatkowych i audytorów oraz Iusful European Legal Network, międzynarodowej sieci kancelarii prawnych.

W latach 2009-2012 nasza kancelaria znalazła się w gronie kancelarii rekomendowanych przez prestiżowe wydawnictwo The Legal 500 w zakresie prawa własności intelektualnej.

Janusz Jakubowski i Krzysztof Pluta

Oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej w zakresie prawa gospodarczego.

Mamy szczególne doświadczenie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa prasowego i mediów, reklamy oraz ochrony dóbr osobistych, w tym także w zakresie wykorzystywania wizerunku do celów komercyjnych.
Gwarantujemy nie tylko pomoc prawną w konkretnych sprawach, ale też kompleksową, stałą obsługę prawną związaną z funkcjonowaniem firmy oraz prowadzoną działalnością.

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną w formie porad i konsultacji prawnych, pisemnych opinii prawnych, wyjaśnień co do stosowania prawa oraz sporządzania dokumentów, a także reprezentowania przed sądami, organami administracji oraz wobec innych osób.

Ponad dwudziestoletnia współpraca z twórcami i artystami oraz ich menedżerami, a także z promotorami i organizatorami festiwali, koncertów i widowisk, z producentami audio-wideo i wydawcami muzycznymi pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenia w obszarach, gdzie prawo autorskie styka się z nowoczesnym rynkiem dóbr i usług kultury oraz praktyką obrotu gospodarczego. Ważne miejsce zajmuje w naszej praktyce również problematyka zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, tak istotna dla wielu twórców i artystów, ale także dla przedsiębiorców korzystających z utworów i innych przedmiotów ochrony prawa własności intelektualnej. Wiedzę z zakresu prawa autorskiego oraz zdobyte doświadczenie wykorzystujemy przy tworzeniu projektów umów, udzielając porad i opinii prawnych oraz w bogatej praktyce procesowej, stanowiącej istotny obszar naszej aktywności zawodowej.

Od ponad dwudziestu lat świadczymy pomoc prawną dla znaczących na rynku mediów wydawców prasy drukowanej i internetowej. W poprzednich latach zdobyliśmy także doświadczenie w obsłudze nadawców radiowych. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących rejestracji tytułów prasowych, spraw związanych z działalnością redakcji, w szczególności dotyczących swobody wypowiedzi, sprostowań prasowych, publikacji reklam i roszczeń, mogących powstać w związku z działalnością prasową lub inną działalnością, polegającą na publikowaniu informacji lub twórczości, na przykład w internecie.

Oferujemy pomoc prawną wspartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym we współpracy z wydawcami prasy, osobami powszechnie znanymi i agencjami reklamowymi, w zakresie swobody wypowiedzi prasowej, swobody wypowiedzi twórczej, ochrony dobrego imienia, prawa do prywatności, ochrony wizerunku, komercyjnego wykorzystania imienia i nazwiska oraz wizerunku w kampanii reklamowej.

Reklama to dziedzina biznesu stanowiąca szczególne wyzwanie dla prawnika. Wymaga bowiem wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu prawa autorskiego, prasowego, ochrony dóbr osobistych, ale także ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego oraz szeregu regulacji, rozproszonych w różnych aktach normatywnych, takich jak prawo farmaceutyczne czy ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Trwająca już kilkanaście lat współpraca z agencjami reklamowymi i ich kontrahentami pozwoliła nam poznać potrzeby uczestników rynku reklamy i zdobyć cenne doświadczenia, pozwalające unikać wielu pułapek i ryzyka, związanych z działalnością reklamową i promocyjną. Oprócz przygotowywania projektów umów o świadczenie usług reklamowych i obsługi mediowej oraz umów niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej realizacji kampanii reklamowych, tworzymy także projekty regulaminów konkursów oraz loterii promocyjnych, programów sprzedaży premiowej oraz udzielamy pomocy w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnych.

Oferujemy pomoc prawną w sprawach cywilnych i gospodarczych, polegającą na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w szczególności dotyczących ochrony dóbr osobistych, praw autorskich, publikacji sprostowań prasowych oraz spraw związanych z bieżącą działalnością gospodarczą – umów o świadczenie usług, umów o dzieło, umów najmu itp., a także spraw z zakresu prawa pracy.

W ramach współpracy z klientami nie tylko udzielamy pomocy w zakresie należytego wypełnienia wymogów formalnych przy podejmowaniu działalności gospodarczej, ale, korzystając z długoletniego doświadczenia, pomagamy im również dokonać wyboru formy organizacyjno-prawnej, najbardziej odpowiedniej dla określonego rodzaju i skali planowanej działalności oraz, w przypadku spółek, właściwie uregulować wewnętrzne stosunki pomiędzy wspólnikami. w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej doradzamy i udzielamy pomocy we właściwym wypełnianiu obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Posiadamy także duże doświadczenie oraz oferujemy usługi w zakresie tworzenia fundacji i stowarzyszeń oraz ich późniejszej obsługi i udzielaniu pomocy w zakresie wypełniania obowiązków, wynikających z przepisów prawa.

Krzysztof Pluta

radca prawny

partner w kancelarii

Janusz Jakubowski

radca prawny

partner w kancelarii

Piotr Lipka

radca prawny

Tomasz Pluta

Piotr Jakubowski

apliakt radcowski

Rafał Borkowski

adwokat

Anna Rudnicka-Szewczyk

adwokat

Dorota Kowalska

radca prawny

Joanna Cyngott

prawnik

Lucyna Cymerkiewicz-Felecka

kieronik sekretariatu

Jerzy Bukowicz

pracownik administracyjny

Karolina Wasil

sekretarka

Pracownicy Kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy to doświadczeni specjaliści.

Wysokie kwalifikacje sprawiają, że prawnicy pracujący w kancelarii są godni zaufania.

Krzysztof Pluta

Krzysztof Pluta

radca prawny od 1992 r. partner w kancelarii od 1993 r.

WYKSZTAŁCENIE

2005 r. – 2006 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2003 r. – 2004 r. Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

1999 r. – 2000 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1991 r. – 1992 r. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 1992 r. egzaminem radcowskim.

1989 r. – 1991 r. Aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, ukończona w 1991 r. egzaminem sędziowskim.

1984 r. – 1989 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie prasowym i cywilnym, w szczególności w procesach sądowych o ochronę dóbr osobistych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa reklamy, wykorzystania i ochrony wizerunku oraz umów wdrożeniowych w branży IT. Prowadzi wykłady z prawa gospodarczego dla lekarzy w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

krzysztof.pluta@jakubowski-pluta.pl
Janusz Jakubowski

Janusz Jakubowski

radca prawny od 1992 r. partner w kancelarii od 1993 r.

WYKSZTAŁCENIE

2005 r. – 2006 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2003 r. – 2004 r. Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

1999 r. – 2000 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1991 r. – 1992 r. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 1992 r. egzaminem radcowskim.

1989 r. – 1991 r. Aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, ukończona w 1991 r. egzaminem sędziowskim.

1984 r. – 1989 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie autorskim, prasowym, reklamy oraz ochrony dóbr osobistych. Współpracuje z twórcami i artystami wykonawcami oraz ich menadżerami, producentami audiowizualnymi, wydawnictwami fonograficznymi, wydawcami muzycznymi oraz promotorami i organizatorami koncertów i festiwali muzycznych. Od 20-lat w pracy zawodowej ma stały kontakt z rynkiem muzycznym, audiowizualnym, a także mediów i reklamy. Dzięki temu doskonale zna rolę i znaczenie sprawnych i przejrzystych systemów zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ważne miejsce w jego dorobku odgrywa znajomość specyfiki i mechanizmów funkcjonowania zbiorowego zarządu takimi prawami. Od roku 2011 jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego SARA przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, a także arbitrem i wiceprezesem Sądu Polubownego Związku Producentów Audio Video.

janusz.jakubowski@jakubowski-pluta.pl
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska

radca prawny od 2010r.

WYKSZTAŁCENIE

2011 r. – 2012 r. Studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2006 r. – 2010 r. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 2010 r. egzaminem radcowskim.

1994 r. – 1999 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz cywilnym, w tym prawie własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

dorota.kowalska@jakubowski-pluta.pl
Piotr Andrzej Lipka

Piotr Andrzej Lipka

radca prawny od 2012r.

WYKSZTAŁCENIE

2007 r. – 2011 r. Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 2012 r. egzaminem radcowskim.

2001 r. – 2006 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie prasowym i cywilnym, w szczególności w procesach sądowych o ochronę dóbr osobistych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa reklamy oraz prawa własności intelektualnej.

piotr.lipka@jakubowski-pluta.pl
Rafał Borkowski

Rafał Borkowski

adwokat od 2011 r. radca prawny od 2012 r.

WYKSZTAŁCENIE

2011 r. – 2012 r. Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2007 r. – 2011 r. Aplikacja adwokacka przy ORA w Warszawie, ukończona w 2011 r. egzaminem adwokackim

2001 r. – 2006 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa procesowego cywilnego i administracyjnego oraz prawa spółek handlowych. Specjalizuje się także w prawie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Posiada również praktykę w zakresie prawa farmaceutycznego.

rafal.borkowski@jakubowski-pluta.pl
Joanna Cyngotta

Joanna Cyngott

prawnik

WYKSZTAŁCENIE

2009 r. – 2010 r. Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego.

2001 r. – 2006 r. Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie autorskim, w szczególności w zagadnieniach związanych z działaniem rynku fonograficznego. Posiada także doświadczenie w zakresie prawa reklamy oraz wykorzystania i ochrony wizerunku.

joanna.cyngott@jakubowski-pluta.pl
Karolina Wasil

Karolina Wasil

sekretarka

WYKSZTAŁCENIE

Od 2017r. Studia licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierunek Administracja.

Wspomaga pracę sekretariatu od 2015.

karolina.wasil@jakubowski-pluta.pl
Jerzy Bukowicz

Jerzy Bukowicz

pracownik administracyjny

WYKSZTAŁCENIE

Dla kancelarii pracuje od 1997. Zajmuje się wsparciem logistycznym i organizacyjnym.

Anna Rudnicka-Szewczyk

Anna Rudnicka-Szewczyk

adwokat

WYKSZTAŁCENIE

2011 – 2015 aplikacja adwokacka przy ORA w Warszawie, ukończona w 2015 r. egzaminem adwokackim

2005 – 2010 studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2009 studia w ramach programu Erasmus, University of Eastern Finland

Specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym, w szczególności w procesach o ochronę dóbr osobistych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa autorskiego i prasowego, a także praktykę w zakresie prawa gospodarczego i karnego.

anna.rudnicka@jakubowski-pluta.pl
Tomasz Pluta

Tomasz Pluta

WYKSZTAŁCENIE

2011-2016 Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2017 Kurs podstaw rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W marcu 2018 roku rozpoczął studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa autorskiego i podatkowego.

Prywatnie producent muzyczny i kompozytor.

tomasz.pluta@jakubowski-pluta.pl
Tomasz Pluta

Piotr Jakubowski

aplikant radcowski

WYKSZTAŁCENIE

2012 – 2017 Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Obecnie jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

piotr.jakubowski@jakubowski-pluta.pl
Lucyna Cymerkiewicz-Felecka

Lucyna Cymerkiewicz-Felecka

kierownik Sekretariatu

WYKSZTAŁCENIE

1980 – 1986 Studia dzienne na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1997 – 2008 Aktywność zawodowa w dziedzinie praw autorskich.

W sekretariacie pracuje od sierpnia 2017 r.

lucyna.felecka@jakubowski-pluta.pl

Aktualne informacje na temat Kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy.

Konferencje, relacje prasowe, ważne wydarzenia.

Jakubowski Pluta i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Spółka Partnerska

Al. Jerozolimskie 65/79

Centrum Lim, 19 piętro

00-697 Warszawa

tel: +48 22 630 69 00

fax: +48 22 630 69 11

godziny otwarcia:

pon.-pt. godz. 9:00 – 17:00